Summary Slide.png (73.29 kB)
Download file

Safety Profile and Adverse Events of Special Interest for Fruquintinib in Chinese Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer: Analysis of the Phase 3 FRESCO Trial

Download (73.29 kB)
figure
posted on 02.09.2020, 14:21 by Jin Li, Weijian Guo, Yuxian Bai, Yanhong Deng, Lei Yang, Zhendong Chen, Haijun Zhong, Ruihua Xu, Hongming Pan, Yongqian Shu, Ying Yuan, Jianfeng Zhou, Nong Xu, Tianshu Liu, Dong Ma, Changping Wu, Ying Cheng, Jianming Xu, Donghui Chen, Wei Li, Sanyuan Sun, Zhuang Yu, Peiguo Cao, Lin Shen, Haihui Chen, Shubin Wang, Hongbing Wang, Songhua Fan, Xiaojun Guo, Ning Wang, Rubing Han, Bin Zhang, Shukui Qin

The above summary slide represents the opinions of the authors. For a full list of declarations, including funding and author disclosure statements, please see the full text online (see “read the peer-reviewed publication” opposite).

© The authors, CC-BY-NC 2020.


History