Adis Journals
Browse
Summary Slide.png (105.52 kB)
Download file

Rapid Onset of Efficacy of Baricitinib in Chinese Patients with Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis: Results from Study RA-BALANCE

Download (105.52 kB)
figure
posted on 2020-11-23, 12:21 authored by Zhan-Guo Li, Jian-Kang Hu, Xiang-Pei Li, Yue Yang, Xing-Fu Li, Jian-Hua Xu, Xiao Zhang, Jian Xu, Chun-De Bao, Dong-Yi He, Zhi-Jun Li, Guo-Chun Wang, Xiao-Xia Zuo, Yi Liu, Zheng-Yu Xiao, Jin-Wei Chen, Xia-Fei Xin, Jing-Yang Li, Lin-Di Jiang, Meng-Ru Liu, Fei Ji, Chen-Ge Li

Article full text


The above summary slide represents the opinions of the authors. For a full list of declarations, including funding and author disclosure statements, please see the full text online (see “read the peer-reviewed publication” opposite).

© The authors, CC-BY-NC 2020.


History