Summary Slide.png (97.19 kB)
Download file

Efficacy and Safety of the Biosimilar IBI301 Plus Standard CHOP (I-CHOP) in Comparison With Rituximab Plus CHOP (R-CHOP) in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL): A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Phase 3 Trial

Download (97.19 kB)
figure
posted on 19.02.2021, 16:15 authored by Adis journals on behalf of, Yuqin Song, Hui Zhou, Huilai Zhang, Wei Liu, Yuerong Shuang, Keshu Zhou, Fangfang Lv, Hao Xu, Jianfeng Zhou, Wei Li, Huaqing Wang, Hongyu Zhang, Haiwen Huang, Qingyuan Zhang, Wei Xu, Zheng Ge, Ying Xiang, Shuye Wang, Da Gao, Shun’e Yang, Jinying Lin, Lin Wang, Liqun Zou, Meifang Zheng, Jing Liu, Zonghong Shao, Ying Pang, Ruixiang Xia, Zhendong Chen, Ming Hou, Hongxia Yao, Ru Feng, Zhen Cai, Mingzhi Zhang, Wenhua Ran, Lin Liu, Shan Zeng, Wei Yang, Peng Liu, Aibin Liang, Xuelan Zuo, Qingfeng Zou, Junxun Ma, Wei Sang, Ye Guo, Wei Zhang, Yongqing Cao, Yan Li, Jifeng Feng, Xin Du, Xiaohong Zhang, Hongguo Zhao, Hui Zhou, Jie Yu, Xing Sun, Jun Zhu, Lugui Qiu

Article full text


The above summary slide represents the opinions of the authors. For a full list of declarations, including funding and author disclosure statements, please see the full text online (see “read the peer-reviewed publication” opposite).

© The authors, CC-BY-NC 2021.

History